නිෂ්පාදන-බැනරය

ස්ට්‍රෙච් බාර් LCD ප්‍රචාරණ ඩිජිටල් සංඥා

 • ස්ට්‍රෙච් බාර් LCD ප්‍රචාරණ ඩිජිටල් සංඥා

  ස්ට්‍රෙච් බාර් LCD ප්‍රචාරණ ඩිජිටල් සංඥා

  * අඟල් 32/43/49/55/65/75/86 සඳහා විශාලත්වය

  *Ultra-wide Stretched bar displays සහ LCD shelf elige displays

  * තිරස් සහ සිරස් ස්ථාපනය

  *ඉහළ දීප්ති පුවරුව එළිමහන් 2000 - 2500 cd/m2

  *-20℃ - 50℃ අතර මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය

  * පසුතල ආලෝකය සකස් කිරීමට ස්වයංක්‍රීය සංසරණ ආලෝක සංවේදකය සමඟ

  * පැය 50,000 මෙහෙයුම් ආයු කාලය සමඟ

  * බහු වැඩසටහන් නිකුත් කිරීමේ නාලිකා සඳහා සහය වන්න